Zasady naboru 2018/19

Platforma rekrutacyjna OmikronZasady rekrutacji do klas pierwszych
V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/ ze zmianami/.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawieprzeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 • Zarządzenie Nr28/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświatyz dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – zmieniające ww. zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Postanowienia ogólne

 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są absolwenci gimnazjów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Szkoła ogłasza zasady rekrutacji na stronie internetowej www.vlo.torun.pl

Procedura rekrutacyjna

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.Kandydaci logują się w systemie za pomocą numeru PESEL i wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność w formie preferencji. Wydrukowany z systemu wniosek składają w szkole, która została wskazana jako pierwsza na liście preferencji. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów na podstawie ilości uzyskanych w procesie rekrutacji punktów.

Obowiązujące terminy

17.05-18.06.2018r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

22.06-26.06.2018r. do godz.12.00 - uzupełnianie złożonych wniosków o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oryginałów dyplomów uzyskanych za osiągnięcia oraz zaświadczeń o wolontariacie,

6.07.2018r. godz. 12.00 /czwartek/ - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,

do 13.07.2018r. do godz.10.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w liceum przez rodziców (opiekunów prawnych)kandydatów w postaci złożenia oryginałów dokumentów ( jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru),

13.07.2018r. godz. 14.00/piątek/ - ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona w szkole tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.


W procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Składają się na to:

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego –maks. 100 punktów wg przelicznika 1%=0,2 pkt
 2. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów do danego oddziału - punktacja wg poniższej tabeli:
 3. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:

  celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający
  18 17 14 8 2


  Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach:

  Klasa A
  humanistyczno-prawnicza
  Klasa B

  mat-fiz-inf
  Klasa C
  humanistyczno-medialna
  Klasa D
  ekonomiczna
  Klasy E i F
  biologiczno-medyczna
  język polski
  matematyka,
  historia,
  WOS
  język polski,
  matematyka,
  fizyka,
  informatyka
  język polski,
  matematyka,
  j.angielski,
  historia lub WOS
  język polski,
  matematyka,
  j.angielski,
  geografia
  język polski,
  matematyka,
  biologia,
  chemia
 4. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -7pkt
 5. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • 4A. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -3pkt.
 • 4B. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły/wykaz konkursów, zawodów wiedzy artystycznych i sportowych –punktacja zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 (wykaz dostępny na stronie KO w Bydgoszczy w zakładce dla rodziców i uczniów-rekrutacja):
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   • b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   • c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
   • b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
   • c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   • b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   • c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   • d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
   • e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
   • f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
   • b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
   • c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
   • d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
   • e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
   • f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
   • b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
   • c) wojewódzkim –przyznaje się 2 punkty,
   • d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty są przyjmowani do wybranej szkoły i klasy niezależnie od przyjętych kryteriów.

Propozycja oferty edukacyjnej V LO na rok szkolny 2018/2019

Klasa Przedmiot rozszerzony I język obcy II język obcy Przedmioty uzupełniające od II klasy
Klasa A
humanistyczno-prawnicza
język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie
język angielski język francuski
lub j.niemiecki
język angielski prawniczy,
język łaciński prawniczy
Klasa B
matematyczno-fizyczno-informatyczna
matematyka,
fizyka,
informatyka
język angielski język niemiecki ekonomia w praktyce,
język angielski w biznesie,
technologie i systemy komputerowe
Klasa C
humanistyczno-medialna
język polski,
historia,
język angielski
język angielski język francuski lub
język niemiecki
społeczeństwo,
grafika i multimedia,
Klasa D
ekonomiczna
matematyka,
geografia,
język angielski
język angielski język niemiecki ekonomia w praktyce,
interaktywna matematyka
Klasy: E, F
biologiczno-medyczna
biologia,
chemia,
język angielski język niemiecki
lub język francuski
biofizyka,
język angielski w medycynie,
język łaciński w medycynie,