Nabór 2016Zasady rekrutacji do klas pierwszych
V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu
na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/ ze zmianami/.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego(Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)
 • Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.


Szczegółowe zasady elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2016/2017 zawarto w dokumencie: PDF

Postanowienia ogólne

 1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są absolwenci gimnazjów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Szkoła ogłasza zasady rekrutacji na stronie internetowej www.vlo.torun.pl
 4. Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: (http://torun.edu.com.pl/Kandydat)

Procedura rekrutacyjna

Terminarz rekrutacji

Od 23.05.2016 do 20.06.2016 /poniedziałek/ do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 24.06.2016 do 28.06.2016 /wtorek/ do godz.15.00 Przyjmowanie kopii świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego(potwierdzonych przez szkołę), oryginałów dyplomów uzyskanych za osiągnięcia oraz zaświadczeń o wolontariacie.
Do 12.07.2016/poniedziałek/ do godz. 12.00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do V LO.
Do 20.07.2016 do godz.12.00 Złożenie potwierdzenia woli podjęcia nauki w V LO przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwóch podpisanych fotografii.
Do 22.07.2016/środa/ do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego –maks. 100 punktów wg przelicznika 1%=0,2 pkt
 2. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (z języka polskiego i trzech wskazanych przez szkołę przedmiotów) - punktacja wg poniższej tabeli.
 3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -5pkt
 4. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu -2pkt.
  2. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły/wykaz konkursów, zawodów wiedzy artystycznych i sportowych- zał. nr 4,6,7 ww. Zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty/:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
    • b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
    • c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
    • b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
    • c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
    • b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
    • c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
    • d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
    • e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
    • f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
    • b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
    • c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
    • d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
    • e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
    • f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
    • b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
    • c) wojewódzkim –przyznaje się 2 punkty,
    • d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

    Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich wskazanych w zał. nr 9 i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim wskazanych w zał. nr 2 i 8 ww. Zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty są przyjmowani do wybranej szkoły i klasy niezależnie od przyjętych kryteriów.

  Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:

  celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający
  20 16 12 8 2  Wskazane przez V LO obowiązkowe zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach:

  Klasa A
  humanistyczno-prawnicza
  Klasa B

  mat-fiz-inf
  Klasa C
  humanistyczno-medialna
  Klasa D
  społeczno-ekonomiczna
  Klasy E i F
  biologiczno-medyczna
  matematyka,
  historia,
  WOS
  matematyka,
  fizyka,
  informatyka
  matematyka,
  j.angielski,
  historia lub WOS
  matematyka,
  WOS
  ,geografia
  matematyka,
  biologia,
  chemia

  Propozycja oferty edukacyjnej V LO na rok szkolny 2016/2017

  Klasa Przedmiot rozszerzony I język obcy II język obcy Przedmioty uzupełniające od II klasy
  Klasa A
  humanistyczno-prawnicza
  język polski,
  historia,
  wiedza o społeczeństwie
  język angielski język francuski
  lub j.niemiecki
  język angielski prawniczy,
  język łaciński prawniczy,
  przyroda
  Klasa B
  matematyczno-fizyczno-informatyczna
  matematyka,
  fizyka,
  informatyka
  język angielski język niemiecki ekonomia w praktyce,
  język angielski w biznesie,
  technologie i systemy komputerowe
  historia i społeczeństwo
  Klasa C
  humanistyczno-medialna
  język polski,
  historia,
  język angielski
  język angielski język francuski lub
  język niemiecki
  społeczeństwo,
  grafika i multimedia,
  przyroda
  Klasa D
  społeczno-ekonomiczna
  matematyka,
  geografia,
  wiedza o społeczeństwie
  język angielski język niemiecki ekonomia w praktyce,
  język angielski w biznesie
  historia i społeczeństwo
  Klasy: E, F
  biologiczno-medyczna
  biologia,
  chemia,
  język angielski język niemiecki
  lub język francuski
  biofizyka,
  język angielski w medycynie,
  język łaciński w medycynie,
  historia i społeczeństwo